ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ภาคการเรียนศึกษาที่ 1/2559

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

1 ก.พ – 29 เม.ย 2559 -รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2559 งานทะเบียน/อาจารย์ทุกท่าน
30 เม.ย 2559 -สอบวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษานักศึกษาใหม่ วิชาการ/อาจารย์ทุกท่าน
4 พ.ค 2559 -ประกาศผลการสอบและรายชื่อนักศึกษาใหม่ วิชาการ/ธุรกิจ
16 พ.ค 2559 -เปิดภาคเรียนที่ 1
-รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว (นักศึกษาใหม่)
-ลงทะเบียนนักศึกษาระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2
งานทะเบียน/วิชาการ/
อาจารย์ทุกท่าน
17 - 20 พ.ค 2559 -ลงทะเบียนล่าช้า งานทะเบียน
17- 31 พ.ค 2559 -ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ อาจารย์ทุกท่าน
23 – 27 พ.ค 2559 -ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา/เปลี่ยนสาขาวิชา งานทะเบียน/วิชาการ
7 มิ.ย 2559 -วันแรกของการถือศีลอด อินชาอัลลอฮฺ อาจารย์ทุกท่าน/นักศึกษา
23 มิ.ย 2559 -โครงการละศิลอดสัมพันธ์ งานกิจกรรม
27 มิ.ย - 11 ก.ค 2559 -ปิดเรียนช่วงสิบวันสุดท้ายของเดินรอมฎอน
(ส่งเสริมให้นักศึกษาทำการอิอฺติกาฟ)
และวันหยุด ฮารีรายา (อีดิลฟิตรี)
งานกิจกรรม,วิชาการ
12 ก.ค 2559 -เปิดเรียน วิชาการ
8 - 12 ส.ค 2559 -สัปดาห์สอบระหว่างภาค (สอบในคาบเรียน) วิชาการ
15 - 19 ส.ค 2559 -สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิชาการ
22 - 26 ส.ค 2559 -สัปดาห์กีฬาสีภายในวิทยาลัย กิจกรรม/อาจารย์ทุกท่าน
12-16 ก.ย. 2559 -สัปดาห์การขอเพิกถอนรายวิชา (W) ภาคการเรียนที่ 1/2559 งานทะเบียน/วิชาการ
13-18 ก.ย. 2559 -ปิดวันอีดุลอัฎฮา อินชาอัลลอฮฺ วิชาการ
19 - 23 ก.พ 2560 -กำหนดส่งรายชื่อและประกาศรายชื่อนักศึกษา
ที่หมดสิทธิ์เข้าสอบ (มส)
งานทะเบียน/วิชาการ
19 - 30 ก.ย. 2559 -กำหนดวันส่งข้อสอบ งานทะเบียน/ธุการ/วิชาการ
30 ก.ย 2559 -วันสุดท้านของการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 วิชาการ
3 - 7 ต.ค 2559 -สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 วิชาการ
8 ต.ค 2559 -ปิดภาคเรียนที่ 1/2559 วิชาการ

ภาคการเรียนศึกษาที่ 2/2558

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ
10 - 14 ต.ค. 2559 -ส่งคะแนน และผลการสอบประจำวิชา ที่ฝ่ายวิชาการ วิชาการ
31 ต.ค. 2559 -เปิดภาคเรียน ประกาศผลสอบ ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559
ลงทะเบียนสอบซ่อม
วิชาการ/งานทะเบียน
1 - 4 พ.ย. 2559 -ลงทะเบียนล่าช้า
-อาจารย์ประจำวิชานัดสอบซ่อม ดำเนินการสอบซ่อม
งานทะเบียน
7 พ.ย. 2559 -ประกาศผลการสอบซ่อม วิชาการ
7 - 11 พ.ย. 2559 -ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา/เปลี่ยนสาขาวิชา งานทะเบียน/วิชาการ
19-23 ธ.ค 2559 -สัปดาห์การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาการ/หัวหน้าสาขา
26 - 30 ธ.ค. 2559 -การสอบกลางภาค (สอบในคาบเรียน) วิชาการ
2 - 6 ม.ค 2560 -คณะกรรมการชูรอ ของวิทยาลัยฯ คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา
เพื่อชิงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรม
9 - 13 ม.ค 2560 -ประกาศรายชื่อตัวแทนนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรม
18 ม.ค. 2560 -เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา งานกิจกรรม
6-10 ก.พ 2560 -สัปดาห์การขอเพิกถอนรายวิชา (W) ภาคการเรียนที่ 2/2559 งานทะเบียน/วิชาการ
13 - 17 ก.พ 2560 -กำหนดส่งรายชื่อและประกาศรายชื่อนักศึกษา
ที่หมดสิทธิ์เข้าสอบ (มส)
งานทะเบียน/วิชาการ
13 - 22 ก.พ 2560 -กำหนดวันส่งข้อสอบ งานทะเบียน/ธุการ/วิชาการ
24 ก.พ. 2560 -วันสุดท้ายของการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาการ
27 ก.พ - 3 มี.ค. 2560 -การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาการ
4 มี.ค. 2560 -ปิดภาคเรียนการศึกษา วิชาการ
6 - 10 มี.ค. 2560 -ส่งคะแนนสอบและประชุมกรรมการวิชาการ
เพื่อรับรองผลการสอบปลายภาค
วิชาการ
20 - 24 มี.ค. 2560 -ประกาศผลสอบปลายเรียนที่ 2/2559 งานทะเบียน/วิชาการ