ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ผลการเรียนนักศึกษาระดับ-ปวช-3-สาขาคอมพวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่-1-2561.pdf
ผลการเรียนนักศึกษาระดับ-ปวส-2-สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ-ภาคเรียนที่-1-2561.pdf
ผลการเรียนนักศึกษาระดับ-ปวส-2-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจธุรกิจ-ภาคเรียนที่-1-2561.pdf
ผลการเรียนนักศึกษาระดับ-ปวช-2-ภาษาต่างประเทศ-ภาคเรียนที่-1-2561.pdf
ผลการเรียนนักศึกษาระดับ-ปวช-1-ภาคเรียนที่-1-2561.pdf
ผลการเรียนนักศึกษาระดับ-ปวช-2-สาขาบัญชี-ภาคเรียนที่-1-2561.pdf
ผลการเรียนนักศึกษาระดับ-ปวช-3-สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ-ภาคเรียนที่-1-2561.pdf
ผลการเรียนนักศึกษาระดับ-ปวส-1-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ภาคเรียนที่-1-2561.pdf
ผลการเรียนนักศึกษาระดับ-ปวช-2-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ภาคเรียนที่-1-2561.pdf
ผลการเรียนนักศึกษาระดับ-ปวส-1-สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ-ภาคเรียนที่-1-2561.pdf
ผลการเรียนนักศึกษาระดับ-ปวส-2-สาขาการบัญชี-ภาคเรียนที่-1-2561.pdf