ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ (IBNUTEC) ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และได้รับอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยฯ ตามใบอนุญาต เลขที่ สต 2/2555 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โดยมี นายอับดุลลอฮ อาเก็ม เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และมีมูลนิธิอิบนูเอาฟ เป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้ง และเป็นเจ้าของ มีนายรอเฉด ใบกาเด็ม เป็นผู้จัดการ และนายอูมัร อาเก็ม เป็นผู้อำนวยการคนแรก

      จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ( ปวช. )และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 ( ปวส. ) มีนักเรียนทั้งหมด 38 คน ทำการสอนตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษาบูรณาการอิสลามศึกษา

  พ.ศ. 2555 ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ สต 2/2555
  พ.ศ. 2555 ได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  พ.ศ. 2555 สร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
  พ.ศ. 2555 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความยาว 200 เมตร

       นับเป็นเวลานานมาแล้วที่บรรดาปัญญาชนและพี่น้องมุสลิมในจังหวัดสตูลได้มีแนวความคิดและปณิธานร่วมกัน ในอันที่จะให้มีสถาบันการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลาม และมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการ เช่นเดียวกับสถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำอื่นๆ พร้อมทั้งมีการปลูกฝังหลักการศรัทธาที่ถูกต้อง ตลอดจนศีลธรรม และ จริยธรรมอันดีงาม ในสิ่งแวดล้อมที่ศาสนากำหนดไว้อย่างชัดเจน

       มูลนิธิอิบนูเอาฟ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีรูปแบบการดำเนินชีวิตตามวิถีที่ ศาสนาอิสลามกำหนด ด้วยเหตุนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 จึงมีความเห็นชอบให้มีโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแบบบูรณาการอิสลามขึ้นมา ในชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ เพื่อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

    วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและทั่วไปได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษามากขึ้น อันจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากร
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาตามแนวทาง มีกำหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
  3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมด้วยการเชื่อมโยงศาสนากับอาชีพเข้าสู่วิถีอิสลาม
  4. เป็นการพัฒนาทางจังหวัดสตูลที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ด้านการศึกษาอาชีวศึกษาบูรณาการอิสลามในภูมิภาค
    อักษรย่อของสถาบัน

IBNUTEC

I = Islamic Integrated = บูรณาการอิสลาม
B = Brilliant = ยอดเยี่ยม
N = Network = เครือข่าย
U = Unity = ความเป็นหนึ่ง
T = Together = ร่วมด้วยกัน
E = Education = การศึกษา
C = Commerce = การพาณิชย์

    ปรัชญา

เกียรติภูมิ (الكرامة Dignity) คุณภาพ (الجودة Quality) คุณธรรม (الأخلاقية Morality)

   
   
   
สีประจำสถาบัน สัญลักษณ์ประจำสถาบัน