บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอิฟนูเอาฟ


       
    นายอับดุลลอฮ์ อาเก็ม
ผู้รับใบอนุญาต

   
       
    นายรอเฉด ใบกาเด็ม
ผู้จัดการ

   
   
นาย วันอิดริส ปะดุกา

  นาย อูมัร อาเก็ม
ผู้อำนวยการ

  นาย ภานุมาศ แดสา

   
นาย เฟาซาน สง่าบ้านโคก

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

  นาย หวันฟารีด ปะดุกา

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

  นายอับบัส หลัเยาว์

ฝ่ายแผนและความร่วมมือ

   
นางสาวตั๊กวา บูงอตาหยง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและการเงิน

  นางสาวปรีดา หล๊ะ

หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  นางสาววนิดา หมาดโด๊ะโส๊ะ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

   
    นางสาวชื่นฤดี หลีเยาว์

อาจารย์บัญชี