วิสัยทัศ

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟเป็นสถานการศึกษาที่มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามหลักการอิสลาม สู่มาตรฐานวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มุ่งสู่สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

    พันธกิจ
  1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ เน้นบูรณาการอิสลาม เพื่อสนองความต้องการของสังคม
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักการอิสลาม
  3. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
  4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ในสถาบันการศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และองค์กรอื่น ๆ
  6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดี
  7. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

อัตลักษณ์
เด่นภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีคุณธรรม


เอกลักษณ์
อาชีววิถีอิสลาม